Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής οι «Όροι Χρήσης») ρυθμίζουν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας www.e-cleaning.gr, της Εφαρμογής e- cleaning και των Υπηρεσιών του e-cleaning , όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στη συνέχεια.

Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των Υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής (εφεξής ο «Χρήστης»), συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν αποδέχεσθε τους Όρους Χρήσης, οφείλετε να απέχετε από κάθε χρήση των Υπηρεσιών του e-cleaning. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή παρέχονται από το e-cleaning και απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το e-cleaning διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο κατά την ελεύθερη κρίση του, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους Χρήσης όπως τροποποιούνται ή, ειδικότερα, με κάποια τροποποίηση οφείλει να διακόψει τη χρήση του e- cleaning η δε τυχόν μη διακοπή χρήσης συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης όπως έχουν τροποποιηθεί κατά τη χρήση.

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται με τους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι όροι «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα», οι οποίοι παρατίθενται στο ξεχωριστό κείμενο «Πολιτική Απορρήτου» ώστε να είναι πιο κατανοητοί και ευχερώς προσβάσιμοι στους Χρήστες.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

e-cleaning: Είναι η Εφαρμογή ή/και η Ιστοσελίδα, ή/και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «E-CLEANING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλοE-CLEANING , που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Λαγουμιτζή 24 ), Αρ. καταχ. ΓΕΜΗ: 156083103000 , AΦΜ 801403870, ΔΟΥ Α’ Καλλιθέας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τους διαχειριστές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της e-cleaning είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-cleaning.gr , τηλέφωνο: 210 300 5626.

Είδη: Είναι τα είδη ιματισμού, περιλαμβανομένων Χαλιών και Ειδών Σπιτιού, που παραδίδει ο Πελάτης, προς την συνεργαζόμενη με το e-cleaning επιχείρηση επιλογής του για στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα και οποιαδήποτε άλλη μορφή καθαρισμού.

Χαλιά : Είναι όλων των τύπων-ειδών τα χαλιά που παραδίδει ο Πελάτης προς την συνεργαζόμενη με το e-cleaning επιχείρηση της επιλογής του.

Είδη σπιτιού : Είναι όλα τα είδη σπιτιού που παραδίδει ο Πελάτης προς την συνεργαζόμενη με το e-cleaning επιχείρηση της επιλογής του για οποιαδήποτε μορφής καθαριότητας.

Εφαρμογή: Είναι η εφαρμογή e-cleaning την οποία πρέπει να κατεβάσει ο Χρήστης μέσω App Store ή Play Store και να εγκαταστήσει στην «έξυπνη» ηλεκτρονική συσκευή του (κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα) που διαθέτει λειτουργικό iOS ή Android αντίστοιχα, προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα: Είναι η ιστοσελίδα www.e-cleaning.gr του e-cleaning, στην οποία πρέπει να εγγραφεί ο Χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες καθαρισμού.

Επιχείρηση καθαρισμού: Είναι ανεξάρτητες από το e-cleaning επιχειρήσεις στεγνοκαθαριστήριων – ταπητοκαθαριστήριων και επιχειρήσεις καθαρισμού, οι οποίες συμβάλλονται με το e-cleaning και στις οποίες ο Πελάτης έχει πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και τους αναθέτει σύμφωνα με την επιλογή του.

Λογαριασμός: Είναι ο λογαριασμός του Χρήστη που δημιουργείται με την εγγραφή του στην Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα, μετά την εκ μέρους του καταχώριση των στοιχείων που του ζητούνται, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Πελάτης: Είναι ο Χρήστης που κάνει χρήση των Υπηρεσιών του e-cleaning και υποβάλει παραγγελία για υπηρεσίες Καθαρισμού μέσω της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας επιλέγοντας συγκεκριμένο κατάστημα καθαρισμού και σύμφωνα με την προτίμηση του.

Υπηρεσίες: Είναι οι ηλεκτρονικές Υπηρεσίες διασύνδεσης του Πελάτη με το επιχείρηση καθαρισμού, που παρέχει η πλατφόρμα του e-cleaning, οι οποίες συνίστανται στη λήψη και διαβίβαση εντολών-παραγγελιών μέσω της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας, και πάντα με την ευχέρεια επιλογής από τον Πελάτη-Χρήστη, για την Επιχείρηση καθαρισμού που επιθυμεί, για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, παραλαβής, συγκέντρωσης και μεταφοράς των Ειδών, από τον Πελάτη, την παράδοσή τους σε Επιχείρηση καθαρισμού για στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα κ.λ.π. καθώς και πλύσιμο, βιολογικό καθαρισμό , φύλαξη κ.λ.π. και την επιστροφή τους στον Πελάτη μετά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών καθαρισμού και σύμφωνα με τους όρους

που ο Πελάτης -Χρήστης έχει συμφωνήσει με την Επιχείρηση καθαρισμού της επιλογής του.

2. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του e-cleaning – Άδεια Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού, βάσεων δεδομένων, διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, ονομάτων, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του e-cleaning ή/και τρίτων για την οποία το e-cleaning έχει λάβει άδεια χρήσης, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων σύμφωνα με την σχετική Πολιτική Προστασίας την οποία κάθε Χρήστης αποδέχεται, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους.

Υπό την προϋπόθεση τήρησης των Όρων Χρήσης, το e-cleaning παραχωρεί προς το Χρήστη περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή στην προσωπική του ηλεκτρονική συσκευή, αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών του e-cleaning.

Ειδικότερα ο Χρήστης αποδέχεται την πολιτική προστασίας.

2.2. Εγκυρότητα της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής - Περιορισμός ευθύνης Το e-cleaning δεν ευθύνεται και επιφυλάσσεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. To e-cleaning, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τις εντοπίσει.

Παρόλο που το e-cleaning καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστεί Χρήστης ή Πελάτης της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή τυχόν αδυναμία παροχής Υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

2.3. Υποχρεώσεις του Χρήστη
2.3.1.
Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί ότι:

α) Θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα για αποκλειστικά προσωπική του χρήση και δεν θα εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο στη χρήση του Λογαριασμού του.

β) Θα τηρεί με ασφάλεια και μυστικότητα τον προσωπικό κωδικό που δημιουργεί για την πρόσβαση στο Λογαριασμό του και δεν θα τον αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τον Λογαριασμό του σε οποιονδήποτε τρίτο .

δ) Δεν δικαιούται να αντιγράψει ή να διανείμει την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του e- cleaning.

ε) Δεν θα κάνει χρήση της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας για την αποστολή, κοινοποίηση, δημοσίευση ή μετάδοση, με οποιονδήποτε τρόπο, υλικού ή περιεχομένου το οποίο: i) είναι παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή προκαλεί παράνομη προσβολή ή βλάβη στο e-cleaning ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ii) προσβάλλει τα χρηστά ήθη, iii) προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου ή για το οποίο ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή συμφωνίες σε ισχύ (ενδεικτικά, εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), iv) παραβιάζει οποιουδήποτε είδους ευρεσιτεχνία, σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, v) ενδέχεται να περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλα αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ) Δεν θα προβαίνει στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

2.3.2.Το e-cleaning διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άνευ άλλης ειδοποίησης την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

2.4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων (links), αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε τέτοια ιστοσελίδα. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν συνεπάγεται ούτε υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι το e-cleaning αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους.

3. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ

3.1. Κατά την είσοδο του Χρήστη στην Εφαρμογή και στην Ιστοσελίδα, του ζητείται η καταχώριση προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο), καθώς και στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση για την παραλαβή και παράδοση των Ειδών, κινητό ή και σταθερό τηλέφωνο και e-mail). Με την καταχώριση των ως άνω στοιχείων από τον Χρήστη, το e-cleaning δημιουργεί - ταυτοποιεί τον προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη, στον οποίο ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση. Με την εγγραφή του στην Εφαρμογή-Ιστοσελίδα και τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Χρήστης μπορεί να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από αυτή προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο. Προϋπόθεση για την εγγραφή στην Εφαρμογή-Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής και των Υπηρεσιών, είναι ο Χρήστης να είναι άνω των 18 ετών. Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν επεξεργασία - τροποποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού τους μέσω του συστήματος helpdesk ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@e-cleaning.gr

Ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που καταχωρεί στην Εφαρμογή- Ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς και εξουσιοδοτεί το e-cleaning να τις εξακριβώνει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Το e-cleaning διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή στην Εφαρμογή-Ιστοσελίδα ή την παροχή Υπηρεσιών προς οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή της.

3.2 Υποβολή Παραγγελίας – Κατάρτιση σύμβασης
Το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η Εφαρμογή δεν είναι κατάλληλη ή συμβατή με τον Η/Υ ή την «έξυπνη» ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Εφαρμογής μέσω συμβατών με αυτή ηλεκτρονικών συσκευών.

3.2.1Ο Πελάτης συμπληρώνει την Φόρμα Παραγγελίας που περιέχει η Εφαρμογή-Ιστοσελίδα, ορίζοντας την υπηρεσία καθαρισμού που επιθυμεί να του παρασχεθεί μέσω της Επιχείρησης καθαρισμού που θα επιλέξει και επιλέγει τα Είδη που επιθυμεί να παραδώσει, τον αριθμό αυτών, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) παραλαβής τους από την συνεργαζόμενη Επιχείρηση που έχει επιλέξει, τη διεύθυνση από την οποία θα

παραληφθούν, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) επιστροφής τους από την συνεργαζόμενη Επιχείρηση που έχει επιλέξει και τη διεύθυνση στην οποία αυτά θα παραδοθούν. Η επιλογή της Επιχείρησης καθαρισμού της ώρας παράδοσης και παραλαβής των Ειδών γίνεται από τον Χρήστη μεταξύ προκαθορισμένων από την συνεργαζόμενη Επιχείρηση που έχει επιλέξει εναλλακτικών διαθέσιμων χρονικών πλαισίων ανά ημέρα. Παράλληλα, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει στην Φόρμα Παραγγελίας, ειδικότερες οδηγίες ή υποδείξεις για κάποιο/α από τα Είδη Ιματισμού, Ειδών Σπιτιού και Χαλιών που επιθυμεί να παραδώσει.

3.2.2 Η χρέωση ανά Είδος Ιματισμού, Ειδών Σπιτιού και Χαλιών και ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας αναφέρεται στη Φόρμα Παραγγελίας. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και ο εκάστοτε ΦΠΑ) και είναι αυτές οι οποίες ισχύουν κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η συνεργαζόμενη Επιχείρηση που έχει επιλέξει ο Πελάτης ,διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί από τον Χρήστη και έχουν γίνει αποδεκτές από την συνεργαζόμενη Επιχείρηση που έχει επιλέξει ο Χρήστης, εκτός εάν η αλλαγή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ΦΠΑ ή στην επιβολή άλλου νόμιμου φόρου, την οποία το e- cleaning και η Επιχείρηση καθαρισμού που έχει επιλέξει ο χρήστης, υποχρεούται εκ του νόμου να εφαρμόσει άμεσα.

3.2.3 Πριν από την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον Χρήστη οι παρόντες Όροι Χρήσης και ο Χρήστης, για την υποβολή της παραγγελίας του, δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτών, επιλέγοντας την ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης».

3.2.4 Κάθε παραγγελία του Πελάτη ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του e-cleaning , που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ως άνω ηλεκτρονική αλληλογραφία εκ μέρους του e-cleaning , αποτελεί μόνο επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας με το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας ή παρίσταται ανάγκη διαφοροποίησης από αυτή, η Επιχείρηση καθαρισμού που έχει επιλέξει ο Χρήστης είναι υπεύθυνη να ενημερώνει τον Πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο τρόπο.

3.3 Πληρωμή

Ένα βήμα πριν την λήψη της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας, ο Πελάτης καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) εκδόσεως αναγνωρισμένου ελληνικού ή αλλοδαπού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, την οποία αποδέχεται το e-cleaning ως μέσο εξόφλησης του αντιτίμου των υπηρεσιών

καθαρισμού, σύμφωνα με τα σήματα που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Με την λήψη της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας, γίνεται δέσμευση του αντιτίμου των Υπηρεσιών στην κάρτα του Πελάτη. Η χρέωση (εκκαθάριση) γίνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην εφαρμογή-ιστοσελίδα. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ορθή και ακριβή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας και το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης. Εναλλακτικά ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση από την επιχείρηση καθαρισμού. Το e-cleaning δεν ευθύνεται για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις καθαρισμού εκτελούν τις παραγγελίες προς τους Χρήστες που τις επιλέγουν, ούτε για τους όρους που οι τελευταίοι συμφωνούν με αυτές και οι παρεχόμενες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διασύνδεσης παρέχονται ανεξάρτητα από την πλημμελή ή μη εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού από την εκάστοτε επιχείρηση που επιλέγει ο Χρήστης.

3.4 Τροποποίηση – Ακύρωση Παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη
3.4.1
Ο Πελάτης δικαιούται να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή πριν την καθορισθείσα ώρα παραλαβής εκ μέρους της Επιχείρησης καθαρισμού, αποστέλλοντας ένα ενημερωτικό email, στο email αυτής. Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής παραγγελίας και το είδος της τροποποίησης, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση από την Επιχείρηση καθαρισμού για την οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί και θα κληθεί να συναινέσει ή όχι κατά την υποβολή της τροποποιητικής παραγγελίας

3.4.2 Για κάθε παραγγελία υπηρεσιών καθαρισμού Ειδών, η επιλεγείσα Επιχείρηση κατά την παραλαβή των Ειδών αλλά και κατόπιν της παραλαβής δύναται να ελέγχει τα προς καθαρισμό Είδη ως προς την ποιοτική και ποσοτική ταυτότητα αυτών εν σχέσει με την παραγγελία του Πελάτη και σε περίπτωση διαφοροποίησης αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια του οποίου αναφέρει τυχόν διαφορές εν σχέσει με τα στοιχεία της παραγγελίας που δηλώθηκαν από τον Πελάτη καθώς και τυχόν απορρέουσες διαφορές στις τιμές των υπηρεσιών καθαρισμού.

3.4.3. Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία επιβάρυνση 24 ώρες πριν την παραλαβή των ειδών από την Επιχείρηση καθαρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπηρεσίες αφορούν μόνο στην ηλεκτρονική διασύνδεση Χρηστών και Επιχειρήσεων καθαρισμού που οι πρώτοι επιλέγουν, ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης (ήτοι τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παραλαβή των Ειδών) ακύρωσης της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, προβλέπεται χρέωση ίση με το ελάχιστο αντίτιμο μιας παραγγελίας όπως αυτό ορίζεται από την Επιχείρηση καθαρισμού.

3.4.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει, συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά ότι, λόγω της φύσης τους, οι παρεχόμενες εκ μέρους του e-cleaning Υπηρεσίες

λογίζονται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και μόνο, ως πλήρως εκτελεσθείσες με την σύναψη της παραγγελίας εκτός αν αυτή ακυρωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

3.5. Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους των Επιχειρήσεων καθαρισμού με το e-cleaning
3.5.1
Η Επιχείρηση καθαρισμού που επιλέγει ο Χρήστης μέσω του e-cleaning δικαιούται να ακυρώσει, ολικά ή μερικά, την παραγγελία του Πελάτη πριν ή μετά την παραλαβή των Ειδών, στις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε άλλες περιπτώσεις που έχει συμφωνήσει με τον Πελάτη:

α) Λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση των παραγγελιών, όπως ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, θεομηνίες, κλπ.

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο εκ των Ειδών που παρέλαβε από τον Πελάτη δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, είναι κατεστραμμένο, δεν φέρει καμία πληροφορία για τη σύνθεσή του ή οδηγίες για τον καθαρισμό του και παράλληλα ο Πελάτης δεν έχει παράσχει ή αρνείται (μετά από επικοινωνία με την Επιχείρηση καθαρισμού) να παράσχει σχετικές οδηγίες ή το είδος ιματισμού περιλαμβάνεται στα Έίδη για τα οποία η επιχείρηση που έχει επιλέξει ο Χρήστης , δεν παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, βάσει της σχετικής λίστας που είναι αναρτημένη στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα.

3.5.2 Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η Επιχείρηση που έχει επιλέξει ο Πελάτης τον ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με άλλο τρόπο και του επιστρέφει χωρίς χρέωση τα παραδοθέντα Είδη το συντομότερο δυνατόν.

3.6. Παραλαβή και επιστροφή Ειδών Ιματισμού
3.6.1
Η Επιχείρηση καθαρισμού που ο Χρήστης επιλέγει μέσω του e-cleaning θα παραλάβει και θα επιστρέψει τα Είδη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία. Το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο εκπλήρωσης των παραγγελιών εκ μέρους των Επιχειρήσεων καθαριότητας που επιλέγουν οι Πελάτες.

3.6.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος στην ορισθείσα διεύθυνση κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής των Ειδών, δύναται να προβλέπεται χρέωση με το ελάχιστο αντίτιμο μιας παραγγελίας που καθορίζεται από την Επιχείρηση καθαρισμού της επιλογής του Πελάτη.

3.6.3 Κατά την παραλαβή των Ειδών ο Πελάτης υπογράφει Έντυπο Παράδοσης ή άλλο έγγραφο της Επιχείρησης καθαρισμού που έχει επιλέξει για τα Είδη που παραδίδει σε αυτή, επί του οποίου αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας, καθώς και ειδικότερες οδηγίες του Πελάτη, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο παραδίδει τα Είδη για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης δηλώνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την υπογραφή του σχετικού εγγράφου παράδοσης και για τη συμπλήρωση σε αυτό τυχόν ειδικότερων οδηγιών του.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ, αφενός, του περιεχομένου της ηλεκτρονικά υποβληθείσας (και επιβεβαιωμένης) παραγγελίας και, αφετέρου, του υπογεγραμμένου Εντύπου Παράδοσης, θα υπερισχύει το τελευταίο.

3.7. Εκτέλεση των Υπηρεσιών / Ευθύνη
3.7.1
Το e-cleaning (market place) είναι η εφαρμογή και το μέσο για την επιλογή Επιχείρησης καθαρισμού από τον Πελάτη, για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού, πλυσίματος, σιδερώματος και φύλαξης των Ειδών και συμβάλλεται με ανεξάρτητες από την ίδια Επιχειρήσεις καθαρισμού.

3.7.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού, εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των Ειδών που παραδίδει στην Επιχείρηση καθαρισμού, εκτός εάν ο Πελάτης, είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας του είτε κατά την παράδοση, δώσει εγγράφως διαφορετικές οδηγίες. Εάν το προς καθαρισμό Είδος, υποστεί βλάβη παρά την ακριβή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που κάποιο Είδος δεν φέρει ετικέτα, ο Πελάτης αποδέχεται ότι αυτό θα καθαριστεί με τη μέθοδο που η Επιχείρηση καθαρισμού επιλέγει σε ανάλογες περιπτώσεις. Ο Πελάτης έχει, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα να αναγράψει διαφορετικές οδηγίες καθαρισμού είτε στην παραγγελία του είτε στο Έντυπο Παράδοσης, αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ή καταστροφή που ενδέχεται να προκληθεί στο προς καθαρισμό Είδος.

3.7.3 Ο Πελάτης οφείλει πριν την παράδοση των Ειδών στην Επιχείρηση καθαρισμού , να έχει αφαιρέσει τυχόν χρήματα, κοσμήματα, καρφίτσες, στυλό ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να βρίσκονται μέσα σε αυτά. Το e-cleaning και οι Επιχειρήσεις καθαρισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια, φθορά ή καταστροφή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να έχουν παραμείνει στα Είδη που της παραδόθηκαν ούτε για την τυχόν ζημία ή καταστροφή του Είδους εξαιτίας αντικειμένου που παρέμεινε σε αυτά.

3.7.4Ο Πελάτης δηλώνει ότι κανένα από τα Είδη που παραδίδει στην Επιχείρηση καθαρισμού δεν έχει αξία άνω των 1.000 € και εάν έχει υποχρεούται να το αναφέρει στην παραγγελία στο πεδίο σχόλια.

3.7.5 Σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή καταστροφής Είδους από υπαιτιότητα της Επιχείρησης καθαρισμού, το e-cleaning δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.7.6 Το e-cleaning και οι Επιχειρήσεις καθαρισμού δεν ευθύνονται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει καταχωρήσει πλήρη, ακριβή ή αληθή στοιχεία της διεύθυνσής του στην παραγγελία του ή δεν είναι διαθέσιμος κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής Ειδών.

3.7.7Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των Ειδών κατά την επιστροφή τους σε αυτόν από την Επιχείρηση καθαρισμού της επιλογής του.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι δεν του επεστράφησαν όλα τα Είδη που είχαν παραληφθεί από αυτόν, οφείλει να ενημερώσει μέσω του e- cleaning ή με άλλο τρόπο την Επιχείρηση καθαρισμού άμεσα κατά την παραλαβή των Ειδών.

4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Πελάτη και του e-cleaning, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών του e-cleaning , στο e-mail support@e-cleaning.gr . Το e-cleaning θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς προς το συμφέρον του Πελάτη , αλλά αν δεν επιτευχθεί η επίλυση αυτής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ( www.synigoroskatanaloti.gr). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημερωθείτε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA- oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf